مکان: سال اجتماعات دانشكده
ساعت: 10:00
تاریخ: دوشنبه, ارديبهشت 9, 1398

احتراماً، به استحضار مي رساند صبح دوشنبه مورخ 9/2/98سمينار پژوهشي با عنوان " زیبایی شناسی مواد غذایی ( لایحه ای در دفاع از صنعت غذا)" توسط آقای دکتر مهدی کدیور استاد گروه علوم  صنایع غذایی در سالن اجتماعات دانشكده کشاورزی ارائه خواهد شد. لذا بدینوسیله از كليه همكاران محترم هیات علمی دانشگاه جهت حضور در این سمینار دعوت به عمل می آید.