مکان: سالن اجتماعات دانشكده کشاورزی
ساعت: 10:00
تاریخ: دوشنبه, آذر 18, 1398

آسيب هاي بكار بردن معيارهاي مكانيكي براي ارزيابي مقالات پژوهشي