معرفی

دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1356 با نام دانشكده توليد و تكنولوژي كشاورزي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود را در سه رشته: توليد فرآورده‌هاي گياهي، توليد فرآورده‌هاي دامي و مكانيزاسيون و مهندسي كشاورزي آغاز كرد. اين دانشكده پس از بازگشايي دانشگاه ها در سال 1361 ضمن ادغام با انستیتو باغبانی دانشگاه اصفهان با نام جديد دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان به كار خود ادامه داد. در حال حاضر نزدیک به 800 دانشجوی کارشناسی، 700 دانشجوی کارشناسی ارشد و 200 دانشجوی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌باشند.

تعداد دوره‌های دکتری دایر نیز در حال حاضر شامل 7 رشته می‌باشد که در بر گیرنده گرایش‌های مختلف از رشته‌های مهندسی آب، اصلاح نباتات، زراعت، باغباني، علوم خاك، علوم دامي و علوم و صنايع غذايي، گیاهپزشکی و مکانیک بیوسیستم می‌باشد. همچنین  نزدیک به 80 عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به کار هستند که به تفکیک گروه آموزشی و مرتبه علمی در بخش مربوطه قابل مشاهده می‌باشند.