معرفی

دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1356 با نام دانشكده توليد و تكنولوژي كشاورزي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود را در سه رشته: توليد فرآورده‌هاي گياهي، توليد فرآورده‌هاي دامي و مكانيزاسيون و مهندسي كشاورزي آغاز كرد. اين دانشكده پس از بازگشايي دانشگاه ها در سال 1361 ضمن ادغام با انستیتو باغبانی دانشگاه اصفهان با نام جديد دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان به كار خود ادامه داد. در حال حاضر، تعداد 816 دانشجوی کارشناسی و 734 دانشجوی کارشناسی ارشد و 201 دانشجوی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول به تحصیل در دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشند.

تعداد دوره‌های دکتری دایر نیز در حال حاضر شامل 7 رشته می‌باشد که در بر گیرنده گرایش‌های مختلف از رشته‌های مهندسی آب، اصلاح نباتات، زراعت، باغباني، علوم خاك، علوم دامي و علوم و صنايع غذايي، گیاهپزشکی و مکانیک بیوسیستم می‌باشد. همچنین تعداد 82 عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به کار هستند که به تفکیک گروه آموزشی و مرتبه علمی در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشند.

آمار اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به تفکیک گروه آموزشی و مرتبه علمی.