زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1356 با ایجاد رشته تولیدات گیاهی تشکیل شد. سپس در سال 1373 اولین دوره کارشناسی ارشد در رشته زراعت و سپس اصلاح نباتات در این گروه دایر گردید. گروه در سال 1376 موفق به راه‌اندازی مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات و در سال 1384 در مقطع دکتری رشته زراعت شده است.

زبان: und