توسعه روستایی

نظر به اهميت تخصص‌هاي مختلف در برنامه‌ريزي توسعه روستايي، سمت‌دهي به برنامه‌ريزي‌هاي بخشي و استفاده بهينه از نتايج مطالعات انجام شده توسط متخصصين زمينه‌هاي مختلف، وجود افرادي كه توانايي لازم براي تلفيق و هدايت برنامه‌ها و سنجش آنها با اهداف توسعه را داشته باشند، اجتناب‌ناپذير است. اين افراد بايد بتوانند در چارچوب اهداف توسعه ملي، برنامه‌ريزي براي توسعه روستاها را در سطح مياني بعهده گيرند و مسير برنامه‌ريزي و اجرا را از حيث زمان و مكان و كميت و كيفيت كاملا مشخص نمايند. هدف از دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي تعليم و تربيت متخصصاني جامع‌نگر توانمند براي مطالعه، برنامه‌ريزي، ارزشيابي و اجراي فعاليت‌هاي توسعه روستايي است. گروه توسعه روستايي در دانشگاه صنعتي اصفهان براي اولين بار در سال 1377 با اخذ دانشجوي كارشناسي ارشد در دانشكده كشاورزي تشكيل گرديد. اين گروه با هدف بررسي مسايل اقتصادي- اجتماعي موجود در محيط روستايي فعاليت خود را شروع و تاكنون توانسته است دانش‌آموختگان مناسبي را براي عرصه خدمت به مناطق روستايي تربيت نمايد. گرايش دوره كارشناسي ارشد توسعه روستایی در اين گروه مديريت توسعه است كه طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي‌شود.

زبان: und