No name

دکتر نفیسه نیلی
استادیار, بازنشسته
دکتر شهرام دخانی
استاد, بازنشسته
دکتر شهرام دخانی
استاد, بازنشسته
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد, بازنشسته
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد, بازنشسته
محمد صدقی
استادیار
031-33913511
محمد صدقی
استادیار
031-33913511
فرزاد هاشم زاده
استادیار
031-33913475
فرزاد هاشم زاده
استادیار
031-33913475
مهندس اکبر نکویی
مربی, بازنشسته

صفحه‌ها

حمیدرضا محمدی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913362
حمیدرضا محمدی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913362
مهران آقا رخ
کارشناس آزمایشگاه
031-33913467
مهران آقا رخ
کارشناس آزمایشگاه
031-33913467
رسول احمدی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913426
رسول احمدی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913426
علیرضا اخوان
کارشناس آزمایشگاه
031-33913397
علیرضا اخوان
کارشناس آزمایشگاه
031-33913397
رسول باغبانی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913342
رسول باغبانی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913342

ارتقاء امنیت وب با وف بومی