اطلاعيه ارزشيابي دروس در نيمسال 1-96

بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند ارزشيابي دروس در نيمسال اول 97-96، هفته پانزدهم و شانزدهم ترم انجام مي‌شود. دانشجويان گرامي لازم است از تاريخ 96/9/25 تا پايان 96/10/8 با مراجعه به سامانه گلستان، فرم‌هاي ارزشيابي دروس را تكميل نمايند.

تذكر مهم:

الف- شركت در ارزشيابي دروس براي كليه دانشجويان (كارشناسي و تحصيلات تكميلي) الزامي است.

ب- در صورت عدم انجام ارزشيابي توسط دانشجو، ساعت ثبت‌نام دانشجو در نيمسال دوم 97-96 به آخرين ساعت ثبت‌نام انتقال مي‌يابد.                                                       

دفتر نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه‌

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی