بازدید اساتید دانشکده‌ی کشاورزی از شرکت سهامی زراعی گلپایگان

در روز پنجشنبه 21 اردیبهشت 96، برخی از اساتید دانشکده کشاورزی از شرکت سهامی زراعی گلپایگان دیدن کردند. در این دیدار ابتدا آقای مهندس ارجمند، مدیر عامل محترم شرکت سهامی زراعی گلپایگان، ضمن خوش آمدگویی، گزارش مختصری از تاریخچه‌ی شرکت، امکانات، توانمندی‌ها، نیازها و مشکلات آن مطرح فرمودند. سپس آقای دکتر معصومی، ریاست محترم دانشکده، ضمن معرفی همکاران شرکت کننده در جلسه، به بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشکده پرداختند و بر ضرورت ارتباط هر چه بیشتر دانشکده با شرکت تآکید کردند. در ادامه از واحدهای مختلف شرکت شامل زراعت، دامداری و مکانیزاسیون بازدید صورت گرفت و کارشناسان محترم هر واحد به معرفی ظرفیت‌ها و مشکلات موجود پرداختند. در پایان نیز جلسه جمع‌بندی تشکیل و در آن ضمن پیشنهاد راه‌کارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت از طرف همکاران محترم، مقرر شد نماینده‌هایی از طرف شرکت و دانشکده برای ارتباط نزدیک‌تر و قوی‌تر معرفی شوند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی