کارشناسان

مهران آقا رخ
کارشناس آزمایشگاه
031-33913467
مرضیه عشقی‌نژاد
کارشناس پژوهشی
031-33913358
محمد اباذری
031-33913313
رسول احمدی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913426
علیرضا اخوان
کارشناس آزمایشگاه
031-33913397
مرضیه افاضل
کارشناس آزمایشگاه
031-33913422
محمد رضا باغبانها
کارشناس آزمایشگاه
031-33913419
رسول باغبانی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913342
مرضیه توانایی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913485
مصطفی خزائی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913466
حمید خشوعی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913515
حمید رخشانی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913395
طیبه زارع
031-33913381
رویا ستاری
کارشناس آزمایشگاه
031-33913394
سودابه سرايي
کارشناس آزمایشگاه
031-33913305
محمد شاه سنایی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913486
سیامک شیرانی بیدآبادی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913421
حجت ا.. ضیایی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913513
حسن عرب‌زادگان
031-33913487
محسن قاسمی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913496
ابراهیم قناعتی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913464
مرضيه كرمي
031-33913371
حمیدرضا محمدی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913362
بهفر مدرس
کارشناس آزمایشگاه
031-33913418
حسین معصومی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913425
صدیقه معینی
031-33913361
احمد رضا مللی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913485
سید جلال موسوی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913518
داوود میرزایی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913496
محمد نصري
کارشناس آزمایشگاه
031-33913391
مهران کشاورزی
کارشناس آزمایشگاه
031-33913361
بهزاد کیانمهر
کارشناس آزمایشگاه
031-33913467

ارتقاء امنیت وب با وف بومی