آزمایشگاه هیدرولیک

 مسؤل آزمایشگاه:

مهندس رسول احمدی

تلفن: 33913426-031

پست الکترونیک: xahmadin@gmail.com

 

لیست امکانات موجود

    کانال

   میزهای هیدرولیکی برای استقرار و استفاده از وسایل آزمایشگاهی

   پمپ‌های سری و موازی و ...   

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی