آزمایشگاه زهکشی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس رسول احمدی

تلفن: 3913426-0311

پست الکترونیک: xahmadin@gmail.com

 

لیست امکانات موجود

  پرمامتر گلف

  چاهک

  پیزومتر

  پمپاژ به داخل چاهک

  عمق‌ یاب

  وسایل اندازه‌گیری آبدهی ویژه خاک

  اگرهای نمونه‌برداری و ...

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی