آزمایشگاه آبیاری

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس حسین معصومی

تلفن: 33913425-031

پست الکترونیک: hmasomi@of.iut.ac.ir

 

لیست امکانات موجود

  آون

 هود

 ایستگاه اتوماسیون پمپاژ

 فلوم‌های اندازه‌گیری آب

 دستگاه آبیاری موجی

 دستگاه تعیین بافت خاک

 وسایل اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی و ...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی