اعضای هیئت علمی

سید علیرضا گوهری
استادیار
031-33913437
مهدی قيصري
دانشیار
031-33913367
جهانگیر عابدی کوپایی
استاد
رئیس دانشکده
031-33913433-2255-3300
محمد شایان نژاد
دانشیار
مدیرگروه
031-33913456
سید حسین سقائیان نژاد
مربی
031-3913439
منوچهر حیدر پور
استاد
031-33913436
سعید اسلامیان
استاد
031-33913432

ارتقاء امنیت وب با وف بومی