اعضای هیئت علمی

سید فرهاد موسوی
استاد, بازنشسته
اسماعيل لندي
مربی, بازنشسته
031-33913438

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف