طراحی و ساخت ماشین‌های خاک‌ورزی

 خاک‌ورزی عبارت است از بهم خوردگی فیزیکی خاک و از بین بردن فشردگی خاک در لایه‌های سطحی و عمقی به منظور تهیه بستر بذر و ریشه، افزایش نرخ نفوذ آب، هوا و ریشه در خاک و کنترل علف‌های هرز. هدف از انجام خاک‌ورزی، تدارک محیطی مناسب جهت جوانه زدن بذر و سر از خاک در آوردن گیاهچه، رشد و توسعه ریشه، کنترل علف‌های هرز، مدیریت بقایای گیاهی جهت کنترل فرسایش خاک و افزایش نفوذپذیری آب به خاک می‌باشد. در واقع عملیات خاک‌ورزی مناسب موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش خلل و فرج، توزیع بهتر خاکدانه‌ها و نهایتاً اصلاح ویژگی‌های فیزیکی خاک می شود. در راستای تحقق این اهداف، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه صنعتی اصفهان فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه طراحی، ساخت و ارزیابی طیف وسیعی از ماشین‌های خاک‌ورز که مناسب با شرایط خاک و اقلیم کشور ایران باشند انجام داده است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی