اعضای هیئت علمی

عباس همت
استاد
031-33913493
سید احمد میره ای
استادیار
مدیرگروه
031-33913408
امین اله معصومی
دانشیار
031-33913492
مرتضی صادقی
دانشیار
031-33913508
علي اسحق بیگی
دانشیار
031-33913473

ارتقاء امنیت وب با وف بومی