اعضای هیئت علمی

دکتر اکبر صناعی
استادیار, بازنشسته
زنده یاد مرحوم دکتر سید جلیل رضوی
دانشیار, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی