باكتري شناسي

استان اصفهان يكي از مراكز مهم توليد محصولات كشاورزي در ايران است و لذا خسارت بيماري هاي گياهي از جمله بيماريهاي  پروكاريوتيك در انواع محصولات توليدي از جمله در ختان ميوه، گياهان زينتي و زراعي  بسيار قابل توجه مي باشد. شناسايي، طبقه بندي، نحوه رديابي، زست شناسي، ژنتيك و اكولوژي عوامل پروكاريوتيك گياهي از جمله فعاليتهاي پژوهشي گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان محسوب مي شود كه با استفاده از روشهاي سنتي و مولكولي صورت مي گيرد. مهمترين موارد تحقيقاتي زمينه باكتري شناسي گياهي اين گروه به شرح زير مي باشد:
 
1-  شناسایی و ردیابی عوامل پروكاريوتيك سيب زميني در استان اصفهان
2 -  تعيين مشخصات بيولوژيكي و ژنتيكي عامل بيماري گال رز در اصفهان
3-  ژنتيك و اكولوژي عامل بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار در اصفهان
4-  ژنتيك و اكولوژي عامل بيماري بلايت معمولي لوبيا در مناطق مركزي ايران
5-  شناسایی و طبقه بندي عوامل فايتوپلاسمايي در ختان ميوه، گياهان سبزي و زينتي در منطقه مركزي ايران
6-  تعيين نقش عوامل پروكاريوتيك در زوال درختان مركبات مناطق جنوبي كشور

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی