ويروس شناسي

1) رديابي و تعيين تنوع ژنتيكي ويروس هاي مهم درختان ميوه دانه دار و هسته دار

2) رديابي و تعيين تنوع ژنتيكي ويروس هاي مهم گياهان زراعي

3) رديابي و تعيين تنوع ژنتيكي ويروييد هاي مهم مو

4) بررسي ارتباط ويروس-ناقل

 در بخش ويروس شناسي گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان تمركز پژوهش ها روي ويروس هاي مهم درختان ميوه دانه دار و هسته دار، ويروس هاي مهم گياهان زراعي و ويروييد هاي درخت انگور مي باشد. در اين پژوهش ها با استفاده از آغازگر هاي اختصاصي، ويروس ها و ويروييد ها رديابي و شناسايي مي شوند. همچنين با استفاده از تكثير بخش هاي مناسبي از ژنوم و تعيين توالي آن ها تنوع ژنتيكي جدايه هاي مختلف و استرين هاي احتمالي يك گونه ويروسي بررسي مي شود.  در بخش ديگري از پژوهش ها ارتباط ويروس-ناقل با تاكيد بر ناقلين زنجركي ويروس هاي گياهي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی