قارچ شناسي:

1) رديابي قارچ هاي خاكزي و آوندي  بيماريزاي گياهان  مانند Rosellinia, Armillaria, Verticillium از خاك و مواد گياهي با استفاده از تكنيك هاي كلاسيك و مولكولي

2) بررسي اگوي بيان ژن هاي دخيل در بيماريزايي و  مقاومت به بيمارگرهاي قارچي در برنج و كلزا با استفاده ازتكنيك Real time - PCR

3) رديابي ژن هاي دخيل در توليد ميكوتوكسين هاي مختلف در قارچ هاي مهمي مانند: Fusarium, Aspergillus, Alternaria

4) شناسائئ و رده بندي كلاسيك و مولكولي قارچ هاي مولد سياهك در استان هاي مختلف كشور

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی