بیوسیستماتیک

سیستماتیک حشرات عبارت است از کلیه کارهای عملی و تئوری که به منظور شناسایی حشرات و بررسی تنوع و رابطه بین آنها انجام می شود. اولین گام در کنترل آفات، شناسایی آنها می باشد. پژوهشهای مربوط به سیستماتیک حشرات شامل بررسی فون حشرات آفت و دشمنان طبیعی آنها، جمع آوری و شناسایی گروههای خاصی از حشرات و بررسی میزان ارتباط خویشاوندی آنها از طریق روشهای مرفولوژیکی، ملکولی و بیوشیمیایی می باشد. 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی