کنترل بيولوژيك آفات

بسیاری از حشرات آفت در محیط طبیعی دارای دشمنانی هستند که در کنترل جمعیت آنها و حفظ آن در حالت تعادل نقش دارند. هدف از کنترل بیولوژیک استفاده از دشمنان طبیعی آفات شامل حشرات شکارگر، پارازیتوئید و میکروارگانیسمهای بیماریزای آنها به منظور کنترل آفات می باشد. پژوهشهای مربوط به کنترل بیولوژیک شامل شناسایی دشمنان طبیعیِ آفات مهم و تکثیر آنها در شرایط آزمایشگاهی و بررسی میزان کارایی آنها در کنترل آفات می باشد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی