سم شناسی

استفاده از سموم شیمیایی جهت کنترل آفات امری اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به آثار زیانبار استفاده از سموم شیمیایی روی انسان و حیوانات و به طور کلی محیط زیست، تلاش در جهت استفاده از سمومی است که آثار منفی کمتری روی موجودات غیر هدف داشته باشند. پژوهشهای مربوط به بخش سم شناسی شامل بررسی اثر سموم مختلف روی آفات و دشمنان طبیعی آنها، بررسی اثر عصاره ها و اسانس های گیاهی روی جمعیت آفات، ارزیابی مقاومت آفات به سموم مختلف می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی