بیولوژی و اکولوژی حشرات

شناخت مراحل مختلف زندگی یک حشره ائم از حشرات آفت و دشمنان طبیعی آنها از ضروریات مهم جهت کنترل آفات می باشد. پژوهش های بیولوژی شامل بررسی مراحل مختلف رشدی حشرات از مرحله تخم تا حشره کامل در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی، بررسی تعداد نتاج تولید شده توسط حشره، تعداد نسل در سال و غیره می باشد. منظور از اکولوژی حشرات بررسی رابطه بین حشرات و محیط زندگی آنها و کلیه عوامل زنده و غیر زنده که روی جمعیت حشرات و نحوه زندگی آنها تأثیر می گذارند. پژوهشهای مربوط به اکولوژی حشرات شامل بررسی نوسانات جمعیت آفات و تأثیر پارامترهای محیطی روی جمعیت آفات و دشمنان طبیعی آنها، بررسی مقاومت گیاهان مختلف یا ارقام مختلف یک گیاه به آفات و غیره می باشد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی