دوره کارشناسی ارشد

 دوره کارشناسی ارشد- گرایش حشره شناسی کشاورزی

در دوره عالی علوم کشاورزی عنوان حشره شناسی کشاورزی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم فناوری در زمینه‌های مشروح زیر باشد:

-       حشره شناسی شامل (مرفولوژی و تشریح- فیزیولوژی- اکولوژی و رده‌بندی).

-       شناسایی سایر جانوران که به عنوان آفات گیاهی نامیده می‌شوند (کنه‌ها و ...) از نقطه نظرهای مرفولوژیک، فیزیولوژیک، اکولوژیک و سیستماتیک.

-       شناسایی آفات مهم گیاهان از نقطه نظرهای بیولوژیک، اکولوژیک و کنترل.

-       شناخت اصول و روش‌های کنترل و سم شناسی.

هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصینی جهت تدریس، تحقیق و برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف آفت‌شناسی گیاهی است.

براساس آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی، طول دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی بطور متوسط دو سال و حداکثر 2/5 سال می‌باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزشی کلاسی در نظر گرفته شده است.

دانش آموختگان این رشته در زمینه‌های زیر مهارت داشته و می توانند نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند:

-       تدریس دروس نظری و عملی مربوط به آفت شناسی گیاهی در آموزشکده‌ها و عملی در مقطع کارشناسی دانشکده‌های کشاورزی.

-       تحقیق در زمینه‌های مختلف آفت شناسی گیاهی.

-       برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف آفت شناسی گیاهی.

با توجه به اهمیت اقتصادی و خسارت ناشی از آفات گیاهی، آموزش افرادی که بتوانند مسئولیت امور مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی را در زمینه‌های شناسایی و مدیریت آفات گیاهی عهده‌دار شوند، ضروری است.

نقش متخصصین توانمند این رشته، برای دستیابی به کشاورزی پایدار و خودکفایی در تولیدات کشاورزی آشکار است. دانش آموختگان این رشته می‌توانند در مراکز و مؤسسات پژوهشی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی (مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، سازمان حفظ نباتات و مراکز پژوهشی تک محصولی) و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی و بخش‌های خصوصی منشاء خدمات ارزنده باشند.

داوطلبان این رشته علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره کارشناسی ارشد، باید دانش آموخته یکی از رشته‌های گیاه پزشکی، حفاظت گیاهان، علوم زارعی سابق با گرایش گیاه پزشکی و دیگر رشته‌های نزدیک باشند. داوطلبان غیر گیاه پزشکی در صورت پذیرفته شدن لازم است دروس کمبود را به تشخیص کمیته مربوطه (گروه آموزشی) بگذرانند.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی 33 واحد شامل 22 واحد دروس الزلمی، 4 واحد دروس انتخابی 1 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه می‌باشد.

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی

برنامه زمان بندي دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسی كشاورزي

 

دوره کارشناسی ارشد- گرایش بیماری شناسی گیاهی

در دوره عالی علوم کشاورزی عنوان بیماری شناسی گیاهی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های مشروح زیر باشد:

-       شناسایی عوامل انگلی بیماریزای گیاهی (قارچ‌ها، پروکاریوت‌ها، ویروس‌ها و نماتدها) از نقطه نظرهای مرفولوژیک، بیولوژیک و سیتماتیک).

-       شناسایی بیماری‌های مهم انگلی گیاهان.

-       شناسایی بیماری‌های مهم غیرانگلی گیاهان.

-       شناخت اصول و روش‌های مبارزه و سم شناسی.

هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصینی جهت تدریس، تحقیق، برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف بیماری شناسی گیاهی است

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی ارشد رشته بیماری­شناسی گیاهی بطور متوسط دو سال و حداکثر 3 سال می‌باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های مشروح زیر مهارت داشته و می توانند نقش و توانایی خود را در موارد ذیل ایفاء  نمایند:

-       تدریس دروس مربوط به بیماری شناسی گیاهی در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزی.

-       تحقیق در زمینه‌های مختلف بیماری شناسی گیاهی.

-       برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف بیماری شناسی گیاهی.

با توجه به اهمیتی که عوامل بیماریزای گیاهی در از بین بردن محصولات کشاورزی داشته و خسارتی که سالیانه چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به این محصولات وارد می‌آورند، لزوم تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده و مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه‌های شناسایی و مبارزه با عوامل بیماریزای گیاهی به عهده بگیرند کاملاً ضروری است.

اهمیت این رشته برای تربیت متخصصین بیماری شناسی گیاهی به منظور رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی مشخص می‌گردد وجود مراکز تحقیقاتی از قبیل مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی و دستگاههای اجرایی از قبیل سازمان حفظ نباتات و فعالیتی که فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در این مؤسسات داشته باشند، اهمیت ویژه ایجاد آن را آشکار می‌سازد.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی 32 واحد شامل 19 واحد دروس الزامی، 7 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه می‌باشد.

   

سرفصل دروس كارشناسي ارشد بیماری شناسی گیاهی

برنامه زمان‌بندي دوره كارشناسي ارشد رشته بيماري‌شناسي گياهي

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی