آزمایشگاه کمک پژوهشی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس لادن طلایی

کارشناس ارشد حشره شناسی

تلفن: 33913395-031

 

لیست امکانات موجود

اتاق با قابلیت تنظیم نور و دما

فریزر

یخچال

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی