آزمایشگاه پژوهشی بیماری شناسی گیاهی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس پرهام حسيني

کارشناس ارشد بيماري شناسی گياهي

تلفن: 33913396-031

 

لیست امکانات موجود

دستگاه Termocycler شركت Bio-Rad

دستگاه Termocycler شركتTechne

دستگاه Termocycler شركت Techne

سانتريفوژ يخچالدار

سانتريفيوژ معمولي Eppendorf

هود كشت باكتري

ترموبث

بن ماري

pH متر ديجيتالي

ترازو آزمايشگاهي (با دقت چهار رقم اعشار)

فریزر منفي 80

فریزر منفي 20 wirpool

فریزر منفي 20 Bocsh

یخچال

انكوباتور 37 درجه درجه سلسيوس

انكوباتور 26 درجه سلسيوس

آون

تانك ازت مايع

ميكروسكوپ نوري

بينوكولار

شيكر

شيكر انكوباتور

ورتكس

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی