آزمایشگاه الکتروفورز

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس پرهام حسيني

کارشناس ارشد بيماري شناسی گياهي

تلفن: 33913396-031

 

لیست امکانات موجود

دستگاه اتوكلاو

تجهيزات الكتروفورز افقي

تجهيزات الكتروفورز عمودي

تجهيزات رنگ آميزي و عكس برداري از ژل افقي

تجهيزات رنگ آميزي ژل عمودي

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی