اتاق رشد

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس حمید رخشانی

کارشناسی ارشد حشره شناسی

تلفن : 33913395-031

 

لیست امکانات موجود

اتاق رشد با قابلیت تنظیم دما، نور و رطوبت

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی