آزمایشگاه پژوهشی حشره شناسی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس لادن طلایی

کارشناس ارشد حشره شناسی

تلفن: 33913395-031

 

لیست امکانات موجود

فریزر منفی 80

دستگاه تقطیر در خلاء

دستگاه آشکار ساز ماوراء بنفش

PCR

سانتریفوژ

ترازوی دیجیتال فوق حساس

اسپکتروفتومتر

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی