اعضای هیئت علمی

نفیسه پورجواد
استادیار
031-33913402
امیر مساح
استادیار
031-33913405
لادن طلایی
استادیار
031-33913349
بهرام شريف نبي
استاد
031-33913406
جهانگیر خواجه علی
دانشیار
031-33913403
مسعود بهار
استاد
مدیرگروه
031-33913400

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی