اعضای هیئت علمی

رحیم عبادی
استاد, بازنشسته
حسین سید الاسلامی
استاد, بازنشسته
بیژن حاتمی
استاد, بازنشسته
علي آهون منش
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف