آزمايشگاه ميکروبيولوژي

مسئول آزمایشگاه: مهندس ستاری

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

تلفن: 33913394-031

   

 

لیست امکانات موجود:

انکوباتور
 خشک کن انجمادی
 فرمانتور
   PCR
   انکوباتور CO2دار
   آون
   سانتریفوژ یخچال دار دور بالا
   فریزر 80-
   میکروسکوپ

 

 

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی