آزمایشگاه فناوري مواد غذايي

آزمایشگاه فناوري مواد غذايي

  مسئول آزمایشگاه: مهندس نصری

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

تلفن: 33913391-031

   

لیست امکانات موجود:

GC
 HPLC
 اسپکتروفتومتر
 اینستران
 خشک کن انجمادی
 سانتریفیوژ معمولی
 فارینوگراف
 هموژنایزر
   آون خلاء
   آون معمولی
   ترازو دیجیتال با دقت 0.001
   سانتریفیوژ یخچال دار
   فلوریمتر
   فلیم فتومتر
   کلدال
   هود شیمیایی

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی