اعضای هیئت علمی

سيد اميرحسين گلي
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33913357
جواد کرامت
دانشیار
031-33913380
مهدی کدیور
استاد
031-33913382
ناصر همدمی
دانشیار
031-33913428
علي نصیر پور
دانشیار
031-33913385
میلاد فتحی
استادیار
مدیرگروه
031-33913368
هاجر شکرچی زاده
استادیار
031-33913369
صبیحه سلیمانیان زاد
استاد
031-33913392
نفیسه سلطانی‌زاده
استادیار
031-33913330

ارتقاء امنیت وب با وف بومی