اعضای هیئت علمی

دکتر غلام حسین کبیر
استادیار, بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین
دانشیار, بازنشسته
دکتر رضا شکرانی
استادیار, بازنشسته
دکتر محمد شاهدی
استاد, بازنشسته
دکتر شهرام دخانی
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی