اعضای هیئت علمی

غلام حسین کبیر
استادیار, بازنشسته
رضا شکرانی
استادیار, بازنشسته
شهرام دخانی
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف