بررسي مكانيسم هاي فيزيولوژيك تنش‌ در دام و طيور و بهره گیری از استراتژي هاي تغذیه‌ای و دارویی در جهت کاهش اثرات آن

این بخش از مطالعات بر پایه شناسایی انواع تنش‌های متابولیک و محیطی دام و طیور، برنامه‌ریزی و مدیریت تغذیه‌ای و دارویی به منظور بهبود شرایط فیزیولوژیک و آداپتاسیون موجود زنده استوار است. در این زمینه همکاری با مجموعه‌های صنایع دارویی، روغن‌کشی، گیاهان دارویی و نيز سایر مجموعه‌های پژوهشی سلولی و مولکولی انجام می‌گیرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی