دوره دکتری

دوره دکتری- گرایش فیزیولوژی

دوره دکترای تخصصی علوم دامي- گرایش فیزیولوژی ارائه مجموعه ای هماهنگ از دانش ها و تکنیک های نوین این گرایش بر اساس آموزش و پژوهش در علوم و تکنیک های مربوطه می باشد، که به اعطای مدرک دانشگاهی می‌انجامد. هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که با یادگیری علوم و تکنیک های درج شده در آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق، به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و نوآوری در زمینه فیزیولوژی رشد، تولید مثل و رویان و اثرات متقابل تغذیه و فیزیولوژی  احاطه یابند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری بطور متوسط چهارسال و حداکثر شش سال می باشد که شامل دو مرحله آموزش و پژوهش جهت تدوین رساله است. فارغ‌التحصیلان این دوره با کسب دانش، فنون و مهارتهای لازم قادرند در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی در سمت عضو هیئت علمی به امر آموزش و پژوهش بپردازند.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری حداقل 42 و حداکثر 50 واحد است.

 

برنامه آموزشي رشته مهندسي كشاورزي- دکتری علوم دامی گرایش فیزیولوژی

دروس الزامي

14 واحد

دروس انتخابي گرایشی

12 واحد

پایان نامه

24 واحد

جمع

50 واحد

 

سرفصل دروس دکتری علوم دامی- گرایش فیزیولوژی

برنامه زمان بندی دکتری علوم دامی- گرایش فیزیولوژی

_____________________________________________________________

دوره دکتری- گرایش تغذیه دام

دوره دکترای تخصصی علوم دامي- گرایش تغذیه ارائه مجموعه ای هماهنگ از دانش ها و تکنیک های نوین این گرایش بر اساس آموزش و پژوهش در علوم و تکنیک های مربوطه می باشد، که به اعطای مدرک دانشگاهی می‌انجامد. هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که با یادگیری علوم و تکنیک های درج شده در آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق، به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و نوآوری در زمینه تغذیه و خوراک دام، فن آوری و فرآوری مواد خوراکی و اثرات آنها بر عملکرد دام  احاطه یابند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری بطور متوسط چهارسال و حداکثر شش سال می باشد که شامل دو مرحله آموزش و پژوهش جهت تدوین رساله است. فارغ التحصیلان این دوره با کسب دانش، فنون و مهارتهای لازم قادرند در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی در سمت عضو هیئت علمی به امر آموزش و پژوهش بپردازند.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری حداقل 42 و حداکثر 50 واحد است.

 

برنامه آموزشي رشته مهندسي كشاورزي- دکتری علوم دامی گرایش تغذیه دام

 

 

سرفصل دروس دکتری علوم دامی- گرایش تغذیه دام

برنامه زمان بندی دروس دکتری علوم دامی- گرایش تغذیه دام

_____________________________________________________________

دوره دکتری- گرایش اصلاح نژاد

دوره دکترای تخصصی علوم دامي- گرایش اصلاح نژاد ارائه مجموعه ای هماهنگ از دانش‌ها و تکنیک‌های نوین این گرایش بر اساس آموزش و پژوهش در علوم و تکنیک های مربوطه می باشد، که به اعطای مدرک دانشگاهی می‌انجامد. هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که با یادگیری علوم و تکنیک های درج شده در آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و نوآوری در زمینه تغییرات روند ژنتیک و ایجاد دام‌های مقاوم و برتر و  اثرات شناسایی و گزینش ژن‌های مختلف بر عملکرد دام  احاطه یابند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری بطور متوسط چهارسال و حداکثر شش سال می‌باشد که شامل دو مرحله آموزش و پژوهش جهت تدوین رساله است. فارغ التحصیلان این دوره با کسب دانش، فنون و مهارتهای لازم قادرند در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی در سمت عضو هیئت علمی به امر آموزش و پژوهش بپردازند.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری حداقل 42 و حداکثر 50 واحد است.

 

سرفصل دروس دکتری علوم دامی- گرایش اصلاح نژاد

برنامه زمان بندی دروس دکتری علوم دامی- گرایش اصلاح نژاد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی