دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد- گرایش فیزیولوژی

دانشجویان دوره كارشناسي ارشد مهندسی علوم دام- گرایش فیزیولوژی با فراگيري آموزشهاي لازم در زمینه فیزیولوژی دام، کارکرد و وظیفه اندام ها و دستگاه های بدن و چگونگی ارتباط و تاثیر پذیری آنها از عوامل تغذیه ای و محیطی تواناییهای لازم براي آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه این گرایش از علوم دام را کسب خواهند نمود. نظر به اینکه علوم دامی از مهم ترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه فیزیولوژی  دامی و عملکرد دستگاه های بدن را بعهده بگیرند، کاملا ضروریست. دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد علوم دامی با گذرانیدن 26 واحد درسی شامل 14 واحد دروس الزامی و 12 واحد دورس انتخابی و همچنین 6 واحد پایان نامه فارغ التحصیل میشوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده میرسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایاننامه را انجام میدهند. بعد از گذشت دو سال تحصیلی، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایاننامهای خود را تکمیل کرده باشند.

 

سرفصل دروس كارشناسي ارشد علوم دامی- گرایش فیزیولوژی

برنامه زمان بندی کارشناسی ارشد علوم دامی- گرایش فیزیولوژی

_____________________________________________________________

دوره کارشناسی ارشد- گرایش تغذیه دام

دانشجویان دوره كارشناسي ارشد علوم دام- گرایش تغذیه دام با فراگيري آموزش‌هاي لازم در زمینه مربوط به علوم و تکنولوژی غذا و تغذیه و فرآوری های خوراک دام توانایی‌های لازم براي آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه علوم دام را کسب خواهند نمود. نظر به اینکه علوم دامی از مهم ترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتوانند در زمینه تغذیه دام های مختلف  تخصص لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تولید محصولات دامی را بعهده بگیرند، کاملا ضروریست. دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد علوم دامی با گذرانیدن 26 واحد درسی شامل 14 واحد دروس الزامی و 12 واحد دورس انتخابی و همچنین 6 واحد پایان نامه فارغ التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیل، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

سرفصل دروس كارشناسي ارشد علوم دامی- گرایش تغذیه دام

برنامه زمان بندی كارشناسي ارشد علوم دامی- گرایش تغذیه دام

_____________________________________________________________

دوره کارشناسی ارشد- گرایش اصلاح نژاد

دانشجویان دوره كارشناسي ارشد علوم دام- گرایش اصلاح نژاد با فراگيري آموزش‌هاي لازم در زمینه مربوط به علم، اهداف، استراتژی ها و ابزارهای اصلاح نژاد دام توانایی‌های لازم براي آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه اصلاح نژاد دام را کسب خواهند نمود. نظر به اینکه علوم دامی از مهم ترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتوانند در زمینه تغذیه دام های مختلف  تخصص لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تولید محصولات دامی و دام های برتر را بعهده بگیرند، کاملا ضروریست. دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد علوم دامی با گذرانیدن 26 واحد درسی شامل 14 واحد دروس الزامی و 12 واحد دورس انتخابی و همچنین 6 واحد پایان نامه فارغ التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیل، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

سرفصل دروس كارشناسي ارشد علوم دامی- گرایش اصلاح نژاد

برنامه زمان بندی کارشناسی ارشد علوم دامی- گرایش اصلاح نژاد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی