دوره کارشناسی

دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامي در جهت تربیت کارشناسانی است که قادر باشند در جهت افزایش تولید و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور مؤثر باشند و بصورت یک دوره آموزشی 4 ساله در سیستم آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان و نظام آموزشی کشور تعریف شده است.  با توجه به ظرفیت دام و طیور کشور لازم است با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید اقدام گردد. از این رو نیاز به تربیت افرادی است که بتوانند با بکارگیری دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی و تخصصی علوم دام در واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری، واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و به عنوان مربی در مراکز آموزش کشاورزی انجام وظیفه نمایند. دانشجویان این دوره برای فراغت از تحصیل نیاز به گذرانیدن 140 واحد درسی در چهار سال (هشت نیمسال تحصیلی) دارند.

برنامه زمان بندی رشته مهندسی کشاورزی- علوم دامی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم دامی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی