آزمایشگاه طیور

مسئول آزمایشگاه:
مهندس حجت الله ضیایی
تلفن: 03133913514
پست الکترونیک:h_ziaie@yahoo.com

لیست امکانات موجود

دستگاه جوجه کشی
اندازه گیری وزن تخم مرغ
اندازه گیری ارتفاع سفیده و زرده
اندازه گیری استحکام پوسته
اندازه گیری قطر زرده
اندازه گیری رنگ زرده
  دستگاه های آنالیز کیفی تخم مرغ

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی