آزمایشگاه جی سی

مسئول آزمایشگاه:

مهندس حجت الله ضیایی

تلفن: 03133913514

پست الکترونیک: h_ziaie@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 دستگاه کروماتوگرافی گازی (اندازه گیری و روش جداسازی اجزاء است که در آن نمونه بخار می شود و به بالای ستون کروماتوگرافی تزریق می شود)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی