آزمایشگاه هضم و آزمایشگاه اکولوژِی شکمبه

مسئول آزمایشگاه:

مهندس سید حمید خشوعی

تلفن: 03133913515

پست الکترونیک:  h_khoshoee@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 

کشت پیوسته دوسویه (شبیه سازی هضم مواد خوراکی در آزمایشگاه)
میلکواسکن (اندازه گیری ترکیبات شیر)
فریز درایر (خشک کردن نمونه بدون تغییر ماهیت)
  دستگاه آنکوم (اندازه گیری قابلیت هضم مایع شکمبه)
  گاز پروداکشن (استخراج اسیدهای چرب موجود در مایع شکمبه و سیلو)

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی