آزمایشگاه تشریح

مسئول آزمایشگاه:

مهندس سید جلال موسوی

تلفن: 03133913518 

پست الکترونیک: msidjalal@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 وسایل تشریح دام و طیور (جهت تشریح نمونه بافت و اندامی)

   

ارتقاء امنیت وب با وف بومی