آزمایشگاه فیزیولوژی دام و طیور

مسئول آزمایشگاه:

مهندس سید جلال موسوی

تلفن: 03133913518 

پست الکترونیک: msidjalal@yahoo.com

 لیست امکانات موجود

 

سانتریفیوژ یخچال دار (جداسازی مواد با استفاده از نیروی گریز از مرکز و جلوگیری از افزایش دما و دناتوره شدن ساختمان ترکیبات)
 ست الکتروفوروز (جهت جدا سازی و تشخیص ترکیبات با اندازه، سرعت و بار الکتریکی متفاوت)
 گاما کانتر (ضمن آشکار سازی مقدار و کمیت هورمون‌ها، ویتامین‌ها، داروها، آنتی ژن‌های سرطان، آنزیم‌ها و گیرنده‌ها، ویروس‌ها، آنتی بادی‌ها، پلی‌پپتیدها و سایر پروتئین‌ها را تعیین می‌کند)
 اتوکلاو (استریل کردن) 
 دستگاه الایزا (اندازه‌گیری جذب نوری مواد)
 آون (جهت ايجاد دماي بالاي صفر درجه سانتیگراد برای انجام آزمایش‌ها و خشک کردن نمونه‌ها)
 هود (جهت انجام کارهای میکروبیولوژی)
 انکباتور یخچال دار (نگهداری نمونه در دمای خاص)
 انکباتور شیکردار (نگهداری و شیکر مواد در دمای خاص)

میکروسکوپ مجهز به دوربین (مطالعات مولکولی و بافتی)

 آیون تری
 ویسکومتر (اندازه‌گیری ویسکوزیته مواد)

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی