آزمایشگاه جانور شناسی

مسئول آزمایشگاه:

مهندس سید جلال موسوی 

تلفن: 03133913518 

پست الکترونیک:sidjalal@ yahoo.com

 لیست امکانات موجود

 میکروسکوپ (انواع میکروسکوپ جمت مطالعات سلولی و بافت شناسی)

وسایل تشریح جانوری (جهت کالبد گشایی و تشریح اندام ها)

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی