آزمایشگاه تجزیه خوراک دام

مسئول آزمایشگاه:

مهندس حجت الله ضیایی

تلفن: 03133913514

پست الکترونیک: h_ziaie@yahoo.com

 لیست امکانات موجود

دستگاه کجلدال (اندازه گیری نیتروژن)
 دستگاه سوکسله (اندازه‌گیری چربی)
 دستگاه فریز درایر (خشک کردن مواد بدون تغییر ماهیت)
 بمب کالریمتر (اندازه گیری میزان انرژی حاصل از احتراق)
   دستگاه فایبر آنالایزر (اندازه گیری میزان فیبر)

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی