اعضای هیئت علمی

رسول کوثر
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
031-33913379
عباس پاکدل
دانشیار
مدیرگروه
031-33913500
فرزاد هاشم زاده
استادیار
031-33913475
سید امیرحسین مهدوی
دانشیار
031-33913435
غلام رضا قربانی
استاد
031-13913506
ابراهیم قاسمی
استادیار
031-33913507
مسعود علی خانی
دانشیار
031-33913503
محمد صدقی
استادیار
031-33913511
علی صادقی سفیدمزگی
استادیار
031-33913507
احمد رياسي
دانشیار
031-33913353
محمد خوروش
دانشیار
031-33913504
سعید انصاری مهیاری
دانشیار
031-33913505

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی