اعضای هیئت علمی

جواد پور رضا
استاد, بازنشسته
نفیسه نیلی
استادیار, بازنشسته
حسین موثق
مربی, بازنشسته
محمد علیپور
مربی, بازنشسته
عبدالحسین سمیع
استادیار, بازنشسته
حمید رضا رحمانی
استاد, بازنشسته
محمد علی ادریس
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف