اعضای هیئت علمی

دکتر جواد پور رضا
استاد, بازنشسته
دکتر نفیسه نیلی
استادیار, بازنشسته
مهندس حسین موثق
مربی, بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم دکتر مهدی محمد علیپور
مربی, بازنشسته
دکتر عبدالحسین سمیع
استادیار, بازنشسته
دکتر حمید رضا رحمانی
استاد, بازنشسته
دکتر محمد علی ادریس
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی