دوره دکتری علوم خاک

دوره دكتري خاكشناسي بالاترين مقطع دانشگاهي در اين رشته است كه به اعطاي مدرك مي­انجامد و به مجموعه­اي هماهنگ از دانش‌ها و تكنيك­هاي اين رشته طي فعاليت­هاي تحقيقي و علمي- آموزشي منتهي مي­گردد. هدف از برگزاري اين دوره تربيت متخصصيني است كه با يادگيري علوم و تكنيك‌هاي مربوطه، بر آثار علمي و روش­هاي پيشرفته تحقيق دستيابي و بر جديدترين مباني علمي و تحقيقاتي و نوآوري در اين زمينه­ها احاطه يابند. بر اساس آئين­نامه آموزشي دوره دكتري مصوب شوراي عالي برنامه­ريزي طول اين دوره حداكثر چهار سال مي­باشد كه شامل دو مرحله آموزشي و تدوين رساله مي­باشد.

سرفصل دروس دوره دكتري

 برنامه زمان‌بندي دوره دكتري رشته علوم خاک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی